தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    தென்னை .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • தென்னை. (பச். மூ.) Cocoanut tree;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < ucca +. Cocoanut tree; தென்னை. (பச். மூ.)