தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • வட்டக்கோரை. 3. A kind of grass;
  • இடம்பாசாரம். 1. Foppishness;
  • வெள்ளுள்ளி. 2. Garlic;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < uccaṭā. (நாநார்த்த.)1. Foppishness; இடம்பாசாரம். 2. Garlic;வெள்ளுள்ளி. 3. A kind of grass; வட்டக்கோரை.