தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • உட்பிரிவு. (I. M. P. Tj. 894.) Subdivision;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. Subdivision; உட்பிரிவு. (I. M. P. Tj. 894.)