தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    காண்க : உசாவுதல் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • வினாவுகை. (தொல். பொ. 207.) Enquiry; seeking information by questioning;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < உசாவு-. Enquiry;seeking information by questioning; வினாவுகை.(தொல். பொ. 207.)