தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • . Tooth-brush tree. See உகா.

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
  • II. v. i. move - as a beast or vehicle with a rider, be ridden or driven செல். உகைதல், v. n.
  • v. t. (caus. of உகை); drive, as a carriage, ride as a horse, row as a boat, let fly or discharge as an arrow, செலுத்து; 2. urge forward, incite, எழுப்பு. உகைதல், v. n. urging forward, driving.

வின்சுலோ
  • [ukai] கிறது, ந்தது, யும், ய, ''v. n.'' To move--as a beast or vehicle with a rider, to be ridden or driven, செல்ல. ''(p.)''
  • [ukai] க்கிறேன், த்தேன், ப்பேன், க்க, ''v. a.'' To drive a carriage, &c., to ride, go on a horse, in a palankeen, &c., to put in motion, செலுத்த. 2. To discharge--as ar rows, &c., to cast, throw, அம்புமுதலியவற்றை விட. 3. To urge forward, to incite, எழுப்ப. ''(p.)''

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. Tooth-brush tree. Seeஉகா.