தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
  உதிர்தல் ; சிந்துதல் , சிதறுதல் ; கெடுதல் ; சாதல் ; நிலைகுலைதல் ; சுரத்தல் ; கரைந்து தேய்தல் ; மறைதல் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
 • நிலைகுலைதல். நெஞ்சுக... கண்ணீர் மல்க (தஞ்சைவா. 150). 10. To be agitated;
 • பறத்தல். ஊதவுகு நன்மையினெ டொல்கியுற நின்றான் (சீவக. 2014). 9. To fly about;
 • அஸ்தமித்தல். உதயக்குன்றி னின்றுகு குன்றில் (கம்பரா. இராவணன்றா. 39). 8. To set, as heavenly bodies;
 • கரைந்து தேய்தல். உக்கு விடுமென் னுயிர் (கலித். 138). 7. To melt, pine, languish, wither;
 • சாதல். உக்கார் தலைபிடித்து (தேவா. 641, 4). 6. To fall down, fig. to die;
 • கெடுதல். இளமை யுகாநின்ற மேனியும் (திருநூற். 45). 5. To wear off, pass away; to be lost;
 • சுரத்தல். (J.) 4. To trickle gently, as water from a spring, or gush forth, as milk from cow's udder;
 • சிந்துதல் அங்கணத்து ளுக்க வமிழ்தற்றால் (குறள், 720). 3. To be spilled; to fall, pour out;
 • சிதறுதல். உண்க வுகாஅமை நன்கு (ஆசாரக். 21). 2. To be strewed, scattered;
 • உதிர்தல். போயுகு மிலைகள் (சி. சி. 1, 15). 1. To shed or part with, as leaves from a tree; to shed, as feathers or hair; to become separated;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
 • 6 v. intr. [K. ugu.] 1. Toshed or part with, as leaves from a tree; toshed, as feathers or hair; to become separated;உதிர்தல். போயுகு மிலைகள் (சி. சி. 1, 15). 2. To bestrewed, scattered; சிதறுதல். உண்க வுகாஅமைநன்கு (ஆசாரக். 21). 3. To be spilled; to fall.pour out; சிந்துதல். அங்கணத்து ளுக்க வமிழ்தற்றால் (குறள், 720). 4. To trickle gently, aswater from a spring, or gush forth, as milk fromcow's udder; சுரத்தல். (J.) 5. To wear off, passaway; to be lost; கெடுதல். இளமை யுகாநின்றமேனியும் (திருநூற். 45). 6. To fall down, fig. todie; சாதல். உக்கார் தலைபிடித்து (தேவா. 641, 4). 7.To melt, pine, languish, wither; கரைந்து தேய்தல். உக்கு விடுமென் னுயிர் (கலித். 138). 8. Toset, as heavenly bodies; அஸ்தமித்தல். உதயக்குன்றி னின்றுகு குன்றில் (கம்பரா. இராவணன்றா.39). 9. To fly about; பறத்தல். ஊதவுகு தன்மையினொ டொல்கியுற நின்றான் (சீவக. 2014). 10. Tobe agitated; நிலைகுலைதல். நெஞ்சுக . . . கண்ணீர்மல்க (தஞ்சைவா. 150).