பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
  • II. v. i. fall or drop off like fruits, feathers, nails etc., உதிர்; 2. fall down as rain or tears, சொரி; 3. be scattered, சிதறு; 4. (fig.) die, சா; 5. pine, languish, waste away, தேய். உகுவு v. n. சிந்துகை.
  • VI. v. t. (caus. of உகு) shed, cause to fall, உதிர்; 2. pour down, சிந்து; 3. scatter, சிதறு. கண்ணீருகுத்தாள், she shed tears. உகுத்தல், v. n. shedding.

வின்சுலோ
  • [uku] கிறது, ந்தது, ம், உக, ''v. n.'' To be shaken off, to fall or drop off--as fruits, &c.; to shed feathers, hair; to become separated; to cast off as the nails, &c., உதிர. 2. To be strewed, scattered, poured out, &c., சிந்த. 3. To trickle or fall down--as rain or tears, சொரிய. 4. To be divested of, liberated from, கழல. ''(p.)'' நெஞ்சுகவாய்மலரன்னகண்ணீர்மல்க. The heart fainting and the lotus-flower like eyes shedding tears. மஞ்சுகவார்த்தன. The (bells) sounded so loud as to cause the clouds to fall. உள்ளமுடைந்துக்கக்கால். If the heart be broken and utterly fail. (குறள்.) உயிருக. The soul departing. உடுத்திரளுதிர்ந்தெனவுகுவதந்தமே. Teeth scat tered as if multitudes of stars had fallen. அங்கணத்துளுக்கவமிழ்து. Delicious food scattered in the mud. (குறள்.)
  • [uku] க்கிறேன், த்தேன், ப்பேன், க்க, ''v. a.'' To spill, sprinkle, pour down, சிந்த. 2. To discharge, pour out, விட. 3. To shed, cause to fall, drop, உதிர்க்க. ''(p.)'' கன்றுகுணிலாக்கனியுகுத்தமாமாயன். The mighty Vishnu who beat off wood-apples (from the tree) with a calf, using it as a cudgel. கண்ணீருகுத்தான். He shed tears.