தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    காண்க : உக்குறள் .

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
குற்றியலுகரம்.

வின்சுலோ
  • ''s.'' The letter உ, shortened in sound, குற்றியலூகரம். ''(p.)''