தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    காண்க : உகமுடிவு .

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
யுகமுடிவு.