தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • ஈட்டியின் முனையுள்ள பாகம். (W.) Spear-head;

வின்சுலோ
  • ''s.'' The part of a lance to which steel is fixed.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < ஈட்டி+. Spear-head; ஈட்டியின் முனையுள்ள பாகம்.(W.)