தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    பார்வதி , உமை .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • பார்வதி. Pārvatī, being the consort of šiva who is īšvara;

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
பார்வதி.

வின்சுலோ
  • ''s.'' Parvati, பார்வதி. Wils. p. 136. EESVARE in EESVARA.