தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • இழுத்துசெல்லும் இரதம். (W.) Temple car to be dragged, dist. fr. eṭuppu-t-tēr;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. +.Temple car to be dragged, dist. fr. eṭuppu-t-tēr; இழுத்துச்செல்லும் இரதம். (W.)