தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • கல்வியறிவு. இலுமு இல்லாத மனிதன் மிருகத்துகுச் சமானம். Muham. Learrning, knowledge;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < Arab. ilm. Learning,knowledge; கல்வியறிவு. இலுமு இல்லாத மனிதன்மிருகத்துக்குச் சமானம். Muham.