தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
  பரத கண்டத்தில் ஒரு நாடு ; வங்காள தேசப்பகுதி ; நெற்றி ; புளியமரம் ; காளை குதிரைகளின் கால் இலாடம் ; ஒரு மொழி ; சேலை ; மூல நட்சத்திரத்திற்கும் சூரியனுக்கும் உள்ள தூரத்தை ஒட்டிக் கணிக்கும் நாள் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
 • இலாடத் திட்ட திருநீறும் (தேவா. 811, 3). Forehead. See இல்லாடம்.
 • . Tamarind-tree. See புளியமரம். (மலை.)
 • . Horse-shoe. See லாடம்.
 • சேலை. (நாநார்த்த.) Saree;
 • மூலநட்சத்திரத்திற்குஞ் சூரியனுக்கு முள்ள தூரத்தை யொட்டி நிர்ணயிக்கும் நாள். (பஞ்.) The day in which the sun's position is in a specified relation to the constellation mūlam;
 • பரதகண்டத்தில் ஒரு தேசம். Name of a country, prob. modern Gujarat;
 • வங்காள தேசப் பகுதி. (Insc.) Name of a country, a portion of modern Bengal;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
 • லாடம், s. the Upper Deccan (prob. modern Guzerat); 2. name of a portion of modern Bengal; 3. forehead, இல்லாடம். இலாட சன்னியாசி, a monk or beggar of that country. இலாடபாஷை, dialect of the Upper Deccan.
 • s. (Tel.) a horse's shoe; 2. a tamarind-tree. இலாடம் கட்ட, -தைக்க, to shoe a horse. இலாடசிந்தூரம், a red powder calci ned from a horse's shoe.

வின்சுலோ
 • [ilāṭam] ''s.'' The name of a coun try, the upper part of the Deccan, தேச மைம்பத்தாறிலொன்று. 2. [''prop.'' இலலாடம்.] The forehead, நெற்றி. Wils. p. 719. LADA.
 • [ilāṭm] ''s.'' (''Tel.'' லாமு.) A horse's shoe, குதிரைக்குளம்பிலிணைக்குமிரும்பு. 2. A tamarind tree, புளியமரம்.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
 • n. < lāṭa. Name of acountry, prob. modern Gujarat; பரதகண்டத்தில்ஒரு தேசம்.
 • n. < radha. Name ofa country, a portion of modern Bengal; வங்காளதேசப் பகுதி. (Insc.)
 • n. < lalāṭa. Forehead.See இலலாடம். இலாடத் திட்ட திருநீறும் (தேவா.811, 3).
 • n. Tamarind-tree.See புளியமரம். (மலை.)
 • n. < U. lāḍa. Horse-shoe. See லாடம்.
 • n. < lāṭa. Saree; சேலை.(நாநார்த்த.)
 • n. (Astron.) The dayin which the sun's position is in a specifiedrelation to the constellation mūlam; மூலநட்சத்திரத்திற்குஞ் சூரியனுக்கு முள்ள தூரத்தை யொட்டிநிர்ணயிக்கும் நாள். (பஞ்.)