தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    மதர்ப்பு ; மதுக்களிப்பு .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • மதுக்களிப்பு. (W.) 2. Drunkeness;
  • மதர்ப்பு. 1. Intoxication;

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
இலாகரி.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < T. lāhiri. 1. Intoxication; மதர்ப்பு. 2. Drunkenness; மதுக்களிப்பு.(W.)