தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    பரம்பொருளொடு இரண்டறக் கலக்கையாகிய முத்தி .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • பரம்பொருளொடு இரண்டறக் கலக்கையாகிய முக்தி (யாழ். அக.) Salvation through absorption into Godhead;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. +.Salvation through absorption into Godhead;பரம்பொருளொடு இரண்டறக் கலக்கையாகிய முக்தி.(யாழ். அக.)