தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    தலைமை ; அரசாட்சி ; தெய்வத்தன்மை .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • தெய்வத்தன்மை. அவனது இறைமைக்கு இழுக்காய் முடியும் (சி.சி. 8, 38, சிவஞா.) 3. Divinity, divine nature;
  • தலைமை. வீரங் குறைவரே யிறைமைபூண்டோர் (கம்பரா. மூலபல. 46). 1. Kingly superiority, eminence, celebrity;
  • அரசாட்சி. பாண்டியற்குத் தன்னிறைமை முழுதுமீந்தான் (திருவிளை. அங்க. 27). 2. Government, dominion;

வின்சுலோ
  • ''s.'' Divinity, the divine nature, தெய்வத்தன்மை. 2. Superiority, eminence, excellence, greatness, தலைமை. 3. Royalty, dominion, government, அர சாட்சி.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < இறை. 1. Kinglysuperiority, eminence, celebrity; தலைமை. வீரங்குறைவரே யிறைமைபூண்டோர் (கம்பரா. மூலபல. 46).2. Government, dominion; அரசாட்சி. பாண்டியற்குத் தன்னிறைமை முழுதுமீந்தான் (திருவிளை. அங்க.27). 3. Divinity, divine nature; தெய்வத்தன்மை.அவனது இறைமைக்கு இழுக்காய் முடியும் (சி. சி. 8, 38,சிவஞா.).