தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    குறிஞ்சிநிலம் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • குறிஞ்சி நிலம். (யாழ். அக.) Hilly tract;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. Hilly tract; குறிஞ்சிநிலம். (யாழ். அக.)