தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
  ஒலி ; பறவை , விலங்கு முதலியவற்றின் உணவு ; உண்ட உணவு ; நாக்குப்பூச்சி ; பூமி ; நீர் ; கள் ; வாக்கு .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
 • வாக்கு. 4. Speech;
 • கள். 3. Toddy;
 • நீர். 2. Water;
 • பூமி. 1. Earth;
 • நாக்குப்பூச்சி. Loc. 3. Intestinal worm, as interfering with digestion;
 • ஒலி. இரையுந்தெழுதூநீர் வையை (திருவிளை. பரிநரி. 57). Sound, roar, splash, as of a running river;
 • பறவை விலங்கு முதலியவற்றின் உணவு. (குறள், 946, உரை.) 1. Food of birds, beasts, and of other inferior animals; prey;
 • உண்ட உணவு. (J.) 2. Food eaten; nutriment in the system;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
 • s. food, prey, a bait for fish etc, உணவு; 2. sound, roar as of a current of water, ஒலி; 3. intestinal worm; நாக்குப்பூச்சி. அக்கினிக்கு இரையாக்க, to destroy by fire. இரைகொடுக்க, -போட, to feed cattle, fowls etc. இரைகொள்ளி, the craw or crop of birds; 2. a glutton. இரைக்குடல், இரைப்பை, stomach. இரைமீட்க, to chew the cud, அசை போட. இரையாக, to become a prey to, to be devoured. இரையெடுக்க, to pick up food to chew the cud.
 • II. v. i. sound, road as the sea, rumble as a crowd, howl or whistle as the wind; wamble as the bowels.
 • VI. v. i. breathe with difficulty, pant, palpitate as from running, மூச்சுவாங்கு; 2. hiss as a snake, சீறு; 3. (prov.) puff up or swell-as the body sometimes does after the use of sulphur, வீங்கு; roar as in anger, ஒலி. அவனுக்கு இரைக்கிறது, he breathes short. இரைச்சல், a noise, buzz. இரைப்பு, shortness of breath, asthma. இரைப்பெலி, a species of rat the bite of which cause shortness of breath. இரைப்பு மாந்தம், a kind of convulsion in children, fever with respiratory trouble.

வின்சுலோ
 • [irai] ''s.'' The food of birds, beasts, and other inferior animals, provender, prey, பறவைமுதலியவற்றினுணவு. 2. A bait, தூண்டிலிரை. 3. ''[in a low sense.]'' Food in general, victuals, உணவு. 4. ''[prov.]'' Food eaten, sustenance, nutriment, &c. in the system, உண்டது.
 • [irai] கிறது, ந்தது, யும், ய, ''v. n.'' To sound, make noise, ஒலிக்க. 2. To roar--as the sea, distant rain; to rush, roar or mur mur--as water; to buzz--as the sound of a crowd; to make one of the sounds of snakes, to buzz--as white ants; to wamble--as the bowels; howl or whistle--as the wind; to fizz--as the burning rocket; to sound--as the flying of birds; to din--as frogs, grass hoppers, &c., after rain, to whiz, கடல்முதலி யனவொலிக்க.
 • ''v. noun.'' Sound in general, roar, hum, &c., ஒலி. ''(p.)''
 • [irai] க்கிறேன், இரைத்தேன், ப் பேன், க்க, ''v. n.'' To sound, ஒலிக்க. 2. To roar, rush, chirp, &c.--as இரைய. 3. To pant, palpitate--as with running; to breathe hard, wheeze--as an asthmatic, இரைப்புண்டாக. 4. ''[prov.]'' To puff up, swell--as the body sometimes does after the use of sulphur, வீங்க. அவனுக்கிரைக்கிறது. He pants or breathes short.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
 • n. < இரை-. Sound, roar,splash, as of a running river; ஒலி. இரையுந்தெழுதூநீர் வையை (திருவிளை. பரிநரி. 57).
 • n. [T. era, K. erē, M. ira.] 1.Food of birds, beasts, and of other inferioranimals; prey; பறவை விலங்கு முதலியவற்றின்உணவு. (குறள், 946, உரை.) 2. Food eaten; nutriment in the system; உண்ட உணவு. (J.) 3. Intestinal worm, as interfering with digestion;நாக்குப்பூச்சி. Loc.
 • n. < irā. (நாநார்த்த.) 1. Earth;பூமி. 2. Water; நீர். 3. Toddy; கள்.4. Speech; வாக்கு.