தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    இரட்டித்த அளவு .

வின்சுலோ
  • ''s.'' As much again, two-fold, இரண்டுபங்கு.
  • ''s.'' Two-fold, twice as much, as many, &c.