தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    இரயில் பாதை , தண்டவாளவழி .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • ரெயில் பாதை. Mod. Railway;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id.+. Railway; ரெயில் பாதை. Mod.