தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    காண்க : இருப்புக்கிட்டம் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • இருப்புக்கிட்டம். (W.) Oxide of iron;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • இருப்புத்தொட்டிப்பாஷாணம் irup-pu-t-toṭṭi-p-pāṣāṇamn. < id. + தொட்டி +. Aprepared arsenic; வைப்புப்பாஷாணவகை. (சங்.அக.)
  • n.< id. +. Oxide of iron; இருப்புக்கிட்டம். (W.)