தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    பார்ப்பனன் ; உபநயனத்திற்கு முன் ஒரு பிறப்பும் பின் ஒரு பிறப்புமாகவுள்ளவன் ; சந்திரன் ; சுக்கிரன் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • துவிசன். 1. The twice-born; men of the first three castes, as those born a second time when they have been invested with the sacred thread;
  • சுக்கிரம். 2. Cukkiraṉ, as twice-born;
  • சந்திரன். 1. The moon;
  • பிராமணன். (மணி. 3, 30.) 2. Brāhman;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id.+. 1. The twice-born; men of the first threecastes, as those born a second time when theyhave been invested with the sacred thread;துவிசன். 2. Brāhman; பிராமணன். (மணி. 3, 30)
  • n.< இரண்டு + பிறப்பு + ஆள். (நாநார்த்த.) 1. Themoon; சந்திரன். 2. Cukkiraṉ, as twice-born;சுக்கிரன்.