தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    காண்க : இருந்தை ; ஐந்தாம் வேற்றுமைச் சொல்லுருபு .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • ஐந்தாம் வேற்றுமைச் சொல்லுருபு. A sign of the abl. case as in எங்கிருந்து;
  • . See இருந்தை. (புலியூரந்.)

வின்சுலோ
  • [iruntu ] --இருந்தை, ''s.'' Charcoal, கரி. ''(p.)'' இருந்தும்வெளிறும்வினை. Sin so dark as to cause even charcoal to look pale. (புலியூரந்.)

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. See இருந்தை.(புலியூரந்.)
  • part. < இரு-. (Gram.) Asign of the abl. case as in எங்கிருந்து; ஐந்தாம்வேற்றுமைச் சொல்லுருபு.