தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    இருபக்கமும் கூர்மையுள்ள கத்தி .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • இருபக்கமுங் கூர்மையுள்ள கத்தி. (W.) Double-edged sword or knife;

வின்சுலோ
  • ''s.'' Two-edged sword or knife.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n.< id. + தாரை +. Double-edged sword or knife;இருபக்கமுங் கூர்மையுள்ள கத்தி. (W.)