தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    பகைவன் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • பகைவன். (திவா.) Foe, enemy;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < இரி-. Foe, enemy;பகைவன். (திவா.)