தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    அரசி .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • அரசி. (W.) Queen;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
  • s. a queen, இராசாத்தி.

வின்சுலோ
  • [irāyṇi] ''s.'' A queen, அரசி. ''(p.)''

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. prob. இராணி.Queen; அரசி. (W.)