தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    நீர்க்கோழி .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • நீர்க்கோழி. Loc. Water fowl;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. prob.நாமம் +. Water fowl; நீர்க்கோழி. Loc.