தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    வைடூரியவகை .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • வைடூரியவகை. (யாழ். அக.) A kind of precious stone;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • இராசவாசல்முதலியார் irāca-vācal-mutaliyārn. < இராசவாசல் +. A title conferred by Ceylon Government; இலங்கையரசாங்கத்தாரளிக்கும் பட்டப்பெயர்களுள் ஒன்று. ்ரீ சிற்கைலாச பிள்ளை இராசவாசல்முதலியார் அவர்களுக்கும் (மாலுமி. முகவுரை, 2).
  • n.< rāja-vartana. A kind of precious stone;வைடூரியவகை. (யாழ். அக.)