தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    393 சிகரங்களையும் 50 மேல்நிலைக் கட்டுகளையுமுடைய கோயில் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • சிகரங்களையும் 50 மேனிலைக் கட்டுக்களையு முடைய கோயில். (சுக்கிரநீதி, 230.) Temple with 393 towers and 50 storeys; 393

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n.< ratna-šīrṣa. Temple with 393 towers and50 storeys; 393 சிகரங்களையும் 50 மேனிலைக்கட்டுக்களையு முடைய கோயில். (சுக்கிரநீதி, 230.)