தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    அரத்தை ; நா .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • நா. 2. Tongue;
  • அரத்தை. 1. Galangal;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. cf. rasanā. 1. Galangal; அரத்தை. 2. Tongue; நா.