தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • ஓர் அசுரன். Name of an impious Acuraṉ who was destroyed by Viṣṇu in His man-lion incarnation;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < hira-ṇya + kašipu. Name of an impious Acuraṉ who was destroyed by Viṣṇu in His man-lion incarnation; ஓர் அசுரன்.