தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • நெடுங்கோடுள்ள புடைவைவகை. Loc. A kind of saree, with long stripes;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. +. A kind of saree, with long stripes;நெடுங்கோடுள்ள புடைவைவகை. Loc.