தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    சதங்கைப் பூரான் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • சதங் கைப்பூரான். (W.) A Species of large centipede;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n.< id. +. A species of large centipede; சதங்கைப்பூரான். (W.)