தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    பறைவகை .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • பறைவகை. (W.) A kind of drum;

வின்சுலோ
  • [irṭṭumi] ''s.'' A kind of drum, ஓர் வாச்சியம். ''(p.)''

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. prob. இரட்டு-. Akind of drum; பறைவகை. (W.)