தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • பரிசவேதி. (W.) Philosopher's stone;

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
இரசம், பரிசனவேதி.

வின்சுலோ
  • ''s.'' The philosopher's stone, இரசத்தினாற்செய்த ஏந்திரம். Wils. p. 699. RASENDRA.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < rasēndra.Philosopher's stone; பரிசவேதி. (W.)