தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
  இரவு ; மஞ்சள் ; அவுரி ; செம்பஞ்சு .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
 • (மூ.அ.) Indian indigo. See அவுரி.
 • இரவு. பரநிருப விரசனி (இரகு. அரசியற். 5). 1. Night;
 • செம்பஞ்சு. (நாநார்த்த.) Red cotton;
 • ஏலமாவொடு நெல்லி யிரசனி (தக்ஷிணகை. அர்ச்சனா. 38). 2. Turmeric. See மஞ்சள்.

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
 • s. night, இரவு; 2. indigo, நீலம். இரசனீசரன், the Moon.

வின்சுலோ
 • [iracaṉi] ''s.'' Night, இராத்திரி. ''(p.)'' 2. Indigo, நீலம். 3. Turmeric. மஞ்சள். 4. Lac, பயின். Wils. p. 693. RAJANI.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
 • n. < rajanī. 1. Night;இரவு. பரநிருப விரசனி (இரகு. அரசியற். 5). 2.Turmeric. See மஞ்சள். ஏலமாவொடு நெல்லி யிரசனி (தக்ஷிணகை. அர்ச்சனா. 38).
 • n. cf. rañjanī. Indianindigo. See அவுரி. (மூ. அ.)
 • n. < rajanī. Red cotton;செம்பஞ்சு. (நாநார்த்த.)