தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    ஒற்றுமை முதலிய நயங்கள் நான்கனுள் ஒன்று .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • நயங்கள் நான்கினுள் ஒன்று. (மணி. 30, 218.) One of nayaṅkaḷ-nāṉku, or four principles of life according to Buddhism;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. +.One of nayaṅkaḷ-nāṉku, or four principlesof life according to Buddhism; நயங்கள் நான்கினுள் ஒன்று. (மணி. 30, 218.)