தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    செலுத்துதல் ; தொழிற்படுத்துதல் ; பழக்குதல் ; ஒலிப்பித்தல் ; நடத்திவருதல் ; போக்குதல் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • நடத்திவருதல். இயக்கக் கடவனாகவும் (S. I. I. i, 79). To conduct;
  • ஒலிப்பித்தல்.கோடுவாய் வைத்துக் கொடுமணியியக்கி (திருமுரு.246). 4. To cause to sound;
  • தொழிற்படுத்துதல். 2. To actuate and influence the movements of, as God prompts all living beings;
  • பழக்குதல். காளையை இயக்குகிறது. (W.) 3. To train or break in, as a bull or a horse;
  • செலுத்துதல்.தோணி யியக்குவான் (நாலடி.136). 1. To cause to go;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • 5 v. tr. caus. ofஇயங்கு-. 1. To cause to go; செலுத்துதல்.தோணி யியக்குவான் (நாலடி. 136). 2. To actuateand influence the movements of, as Godprompts all living beings; தொழிற்படுத்துதல். 3.To train or break in, as a bull or a horse; பழக்குதல். காளையை இயக்குகிறது. (W.) 4. To cause tosound; ஒலிப்பித்தல். கோடுவாய் வைத்துக் கொடுமணியியக்கி (திருமுரு. 246).
  • 5 v. tr. Caus. ofஇயங்கு-. To conduct; நடத்திவருதல். இயக்கக்கடவனாகவும் (S. I. I. i, 79).