தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    பனிநீர் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • பனிநீர். இமசலந்தனிற் குழைத்தசெஞ் சாந்தமும் (மாறன.உதா.செய்.560). Rose-water;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. + jala. Rose-water; பனிநீர். இமசலந்தனிற் குழைத்தசெஞ் சாந்தமும் (மாறன. உதா. செய். 560).