தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    இன்ப ஓசை ; பண் ; ஏழு நரம்புள்ள வீணை ; இனிய பாட்டு ; இன்னிசை வெண்பா .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • . 3. See இன்னிசைவெண்பா. (காரிகை, செய்யு. 4.)
  • இராகம். (திவா.) 2. Melody-type;
  • இன்பவோசை. 1. Melody, harmony;

வின்சுலோ
  • ''s.'' Melody, harmony, இன்பமானவோசை. 2. A tune, இராகம். 3. ''(fig.)'' A kind of lute with seven strings, ஏழுநரம்புள்ளவீணை.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < இன் + இசை.1. Melody, harmony; இன்பவோசை. 2. Melody-type; இராகம். (திவா.) 3. See இன்னிசைவெண்பா. (காரிகை, செய்யு. 4.)