தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • கடலில் வேலிபோற்கட்டி மீன் பிடிக்கவுதவும் வலை. Loc. A kind of net, used in fishing at sea;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. A kindof net, used in fishing at sea; கடலில் வேலிபாற்கட்டி மீன் பிடிக்கவுதவும் வலை. Loc.