தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    சூரியன் ; உறவினன் ; ஒத்தவன் ; ஆசிரியர் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • உறவினன். இன்னா தினனில் லூர் வாழ்தல் (குறள், 1158). 1. Kinsman;
  • சூரியன். (பிங்.) Sun;
  • சமானன். (திவ். திருவாய். 1, 1, 2.) 2. Equal;
  • உபாத்தியாயர். (யாழ். அக.) 3. Teacher;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
  • s. the sun, சூரியன்; 2. a king. அரசன்.

வின்சுலோ
  • [iṉṉ] ''s.'' The sun, சூரியன். 2. A king, அரசன். ''(p.)''

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < ina. Sun; சூரியன்.(பிங்.)
  • n. < id. 1. Kinsman; உறவினன். இன்னா தினனில் லூர் வாழ்தல் (குறள், 1158).2. Equal; சமானன். (திவ். திருவாய். 1, 1, 2.) 3.Teacher; உபாத்தியாயர். (யாழ். அக.)