தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    வைசுவதேவம் , மதிய உணவிற்கு முன் இந்திரன் முதலிய தேவர்களுக்குப் பார்ப்பனர் செய்யும் நற்செயல் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • வைசுவதேவம். இந்திர சிறப்புச் செய்வோன் முன்னர் (மணி.11. 88). A religious ceremony performed before the midday meal, consisting in the offering of small portions of cooked food to Indra and other gods;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. +.A religious ceremony performed before themidday meal, consisting in the offering of smallportions of cooked food to Indra and other gods;வைசுவதேவம். இந்திர சிறப்புச் செய்வோன் முன்னர்(மணி. 11, 88).