தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    ஓரடியின் முதலிரு சீரினும் மோனை இயைந்து வரும் தொடை .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • ஓரடியின் முதலிருசீரினும் மோனை இயைந்துவருந் தொடை (காரிகை.உறுப்.16, உரை). Alliteration in which the first two feet of a line of verse begin with the same or similar sounds;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. +.(Pros.) Alliteration in which the first two feetof a line of verse begin with the same or similarsounds; ஓரடியின் முதலிருசீரினும் மோனை இயைந்துவருந் தொடை. (காரிகை, உறுப். 16, உரை.)