தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    மூக்கிரட்டை .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • (இராசவைத்.40). Pointed-leaved hogweed. See மூக்கிரட்டை.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id.+ ghōṇa. Pointed-leaved hogweed. See மூக்கிரட்டை. (இராசவைத். 40.)