தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
  இசைவு ; ஒப்பு ; இரட்டை ; உதவி ; கூந்தல் ; எல்லை ; இணைத் தொடை .
  (வி) சேர் ; கூட்டு .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
 • (காரிகை, உறுப். 19). 7. See இணைத்தொடை.
 • இசைவு. 1. Union, conjunction;
 • ஒப்பு. இணைகடி சீய மன்னான் (சீவக.1721). 2. Likeness, similitude, resemblance, analogy;
 • இரட்டை. (திவ்.திருவாய்.6,10,6). 3. Two things of a kind; pair, couple, brace;
 • சகாயம். (சூடா.) 4. Aid, help, support;
 • கூந்தல். (சூடா.) 5. Woman's locks;
 • எல்லை. இணையிலின்ப முடையோய் நீ (சீவக. 1243). 6. Limit, boundary;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
 • s. union, conjunction, இசைவு; 2. camparison, similitude, ஒப்பு; 3. a pair, couple, துணை; 4. woman's locks, கூந்தல்; 5. limit, எல்லை; 6. a companion, தோழன். ஓர் இணை மாடு, a yoke of oxen. இணைபிரியாமல் இருக்க, to be inseparably united. இணையசை, a compound meterial syllable, நிரையசை. இணையடி, both the feet. இணையாய், in conjunction, jointly. இணையிட்டுப் பார்க்க, to compare one thing with another. இணையெழுத்து, a substituted letter, போலியெழுத்து.
 • II. v. i. join, become united, சேரு; 2. agree, be suitable, to, இசை; 3. be like or similar, ஒத்திரு; 4. copulate, புணரு. இணையாதவன், one who is unsociable. இணைவு, v. n. union, connection.
 • VI. v. t. combine, join together, சேர் VI. 2. couple, கூட்டு; 3. compose sentences etc. இணைப்பு, v. n. பதார்த்த இணைப்புப் போதகம், (christ), consubstantiation. இசைவிணைப்பு, (இசைவு+இணைப்பு), compactness.

வின்சுலோ
 • [iṇai] ''s.'' Union, conjunction, com munion, fellowship, இசைவு. 2. Comparison, parallel, similitude, resemblance, ஒப்பு. 3. ''(p.)'' Two things of a kind, a pair, couple, brace, துணை. 4. A companion, associate, partner, escort, protector, துணைவன். 5. Desire, இச்சை. 6. Women's hair, கூந்தல். இணையினெஞ்சமே. O! mind, debased be yond comparison. (வைராக்.) இறைகழலிணைமேவியவிமலர். Holy men who unite themselves to the feet of the Supreme Being.
 • [iṇai] கிறேன், ந்தேன், வேன், ய, ''v. n.'' To join, unite, coalesce, சேர. 2. To harmonize, agree, be suitable to, acquiesce, இசைய. 3. To be like, similar, ஒவ்வ. 4. To copulate, சையோகஞ்செய்ய.
 • [iṇai] க்கிறேன், த்தேன், ப்பேன், க்க, ''v. a.'' To join, unite, conjoin, adjust, com bine, சேர்க்க. 2. To couple, join in pairs, fasten together, connect, கூட்ட. 3. To com pose verses, sentences, &c., வாசகமிணைக்க.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
 • n. < இணை-. [T. ena, K. eṇe,M. iṇa, Tu. iṇe.] 1. Union, conjunction;இசைவு. 2. Likeness, similitude, resemblance,analogy; ஒப்பு. இணைகடி சீய மன்னான் (சீவக.1721). 3. Two things of a kind; pair, couple,brace; இரட்டை. (திவ். திருவாய். 6, 10, 6.) 4. Aid,help, support; சகாயம். (சூடா.) 5. Woman'slocks; கூந்தல். (சூடா.) 6. Limit, boundary;எல்லை. இணையிலின்ப முடையோய் நீ (சீவக. 1243).7. See இணைத்தொடை. (காரிகை, உறுப். 19.)