தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    உடன்படிக்கைப் பத்திரம் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • உடன்படிக்கைப்பத்திரம். (W.) Deed of cession, of reconciliation, of agreement;

வின்சுலோ
  • ''s.'' A deed of ces sion, agreement, reconciliation, உடம்படி க்கைப்பத்திரம்.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. + ஓலை.Deed of cession, of reconciliation, of agreement; உடன்படிக்கைப்பத்திரம். (W.)