தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    அடிமைத்தனத்தை விலக்குதல் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • அடிமைத்தனத்தை விலக்குதல். (W.) To emancipate;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • v.tr. < இட்டம் +. To emancipate; அடிமைத்தனத்தை விலக்குதல். (W.)