தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    தன்னிச்சை .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • தன்னிச்சை. (W.) Freedom from constraint; free choice;

வின்சுலோ
  • --இஷ்டசட்டம், ''s.'' Voluntariness, freedom from constraint, free choice, யதேச்சை.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < iṣṭa +. Freedom from constraint; free choice; தன் னிச்சை. (W.)